רשות שוק ההון לקופות הגמל הענפיות: רוצים קופת גמל להשקעה? תוכיחו ניהול תקין

קופות הגמל הענפיות פנו לרשות שוק ההון על מנת להרחיב את המוצרים שהן מציעות למבוטחים • ברקת הגדיר עבורן מגוון פעולות דוגמת חיזוק הדירקטוריונים באנשי מקצוע ובחינה מקצועית של רמת ועדת ההשקעות

משה ברקת - הממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת - הממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ

חברות המנהלות קופות גמל ענפיות פנו לאחרונה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, על מנת שזה יאפשר להם להרחיב את פעילותן, בין היתר באמצעות הגדלת היצע המוצרים שלהם לדוגמה עם קופת גמל להשקעה או להרחיב את הציבור הרשאי להצטרף לקופות שמנוהלות בידיהן. בתגובה לבקשה הגדיר ברקת תנאים שבהתקיימם ישקול להעניק לחברה המנהלת קופות גמל ענפיות אישור לנהל קופת גמל להשקעה או להרחיב את קבוצת האוכלוסייה הנמנית על הציבור המסוים של הקופה.

בישראל קיימות עשרות קופות גמל ענפיות שהן חלק ממערכת החיסכון הפנסיוני והפיננסי של הציבור. לקופות גמל הענפיות מאפיינים ייחודיים, למשל שהן נשלטות לרוב בידי ארגוני עובדים, סגורות לציבור עובדים מצומצם יחסית וכן מנוהלות ללא מטרת רווח.

בשל מאפייניהן הייחודיים נקבעו בחוק הפיקוח על קופות גמל ובתקנות הדירקטוריון הישנות הוראות ייחודיות לחברות מנהלות של קופות גמל ענפיות, שהן הוראות מקלות ביחס להוראות הקבועות ברגולציה לחברות מנהלות שאינן כאלה. כך למשל בחברה מנהלת של קופות גמל ענפיות מחצית מחברי הדירקטוריון לא נדרשו לעמוד בתנאי הכשירות המקצועית, נדרש למנות דח"צ אחד בלבד ומספר הדירקטורים בעלי מומחיות מיוחדת היה נמוך מהנדרש בחברות מנהלות שאינן ענפיות.

עתה, מבקשת רשות שוק ההון לשנות את ההוראות המקלות. באשר לדירקטוריון, ברקת קבע כי לפחות שני שלישים מחברי דירקטוריון החברה המנהלת יהיו חייבים לעמוד בתנאי הכשירות שנבקעו בתקנות דירקטוריון ענפיות. עוד נקבע כי לפחות שליש מחברי דירקטוריון החברה המנהלת הם דירקטורים חיצוניים, ובחברה מנהלת שהיקף הנכסים בניהולה או בשליטתה אינו עולה על חמישה מיליארד שקל, לפחות רבע מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים.

כמו כן, לפחות שני דירקטורים חיצוניים מחברי דירקטוריון החברה המנהלת הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ולפחות דירקטור אחד מחברי דירקטוריון החברה המנהלת הוא בעל מומחיות בניהול השקעות או בניהול סיכונים. בנוסף, הדירקטוריון יקבע מתווה לצמצום מספר הדירקטורים, כך שתוך 4 שנים ממועד אישור הממונה, מספר הדירקטורים לא יעלה על אחד עשר דירקטורים. גם באשר לתפקיד המנכ"ל קבעו ברשות שוק ההון כי מנכ"ל החברה המנהלת יהיה בעל כישורים מתאימים לתפקידו, בין היתר בהתייחס להשכלה, ידע וניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד.

רשות שוק ההון קבעה בהוראות שמסרה לקופות הענפיות תנאים גם באשר לוועדת הביקורת וועדת ההשקעות. באשר לוועדת ביקורת, נקבע כי מספר חברי ועדת ביקורת לא יעלה על חמישה, ורוב חבריה יהיו דירקטורים חיצוניים. בכל הנוגע לוועדת ההשקעות, גם כאן מספר החברים לא יעלה על חמישה, ורוב חבריה יהיו נציגים חיצוניים. בבחינת הבקשה למתן היתר ישקול הממונה, בין היתר, את הרמה המקצועית הכללית של ועדת ההשקעות.

נכסים מנוהלים בהיקף של מיליארד שקל לפחות

תנאים נוספים לאישור ניהול קופת גמל להשקעה הם כי הארגון היציג השולט בחברה המנהלת אינו שולט בחברות מנהלות נוספות המנהלות קופת גמל להשקעה אליהן רשאי להצטרף אותו ציבור לו מיועדת קופת הגמל להשקעה של הקופה הענפית. בנוסף, היקף הנכסים שבניהולה של החברה המנהלת במועד הגשת הבקשה הוא לכל הפחות מיליארד שקל.

באשר לבקשה לפיה יורחב ציבור הרשאים להצטרף לקופת הגמל להשקעה, ברקת קבע כי יהיו רשאים להצטרף אליה כעמיתים רק המשתייכים לאוכלוסייה שרשאית להצטרף לקופת הגמל הענפית שכבר מנוהלת על ידי החברה המנהלת. החברה המנהלת תגבה מהעמיתים בקופת גמל להשקעה שבניהולה דמי ניהול אך ורק על בסיס הוצאותיה בפועל בגין ניהול אותה קופת הגמל להשקעה ובכפוף לשיעור או סכום דמי הניהול השנתי המרבי הקבוע בהסדר התחיקתי.

צרו איתנו קשר *5988