קניתם דירה? ההחלטה של רשות המסים שכדאי להכיר

השבוע עבר בכנסת החוק לדחיית מועדים לפי חוק מיסוי מקרקעין, בעקבות מלחמת חרבות ברזל • אלה הדברים שצריכים לדעת

מלחמת חרבות ברזל. מדיניות שלא אומצה במבצעים צבאיים קודמים / צילום: Reuters, Anadolu
מלחמת חרבות ברזל. מדיניות שלא אומצה במבצעים צבאיים קודמים / צילום: Reuters, Anadolu

הכותב ממייסדי משרד מאיר מזרחי ושות'

רשות המסים נקטה יוזמה ברוכה להארכת מועדים בהליכים מול מנהל מיסוי מקרקעין בשל מצב החירום הנובע ממלחמת "חרבות ברזל" והקושי לעמוד בזמנים הקבועים בחוקי המס. מדובר במדיניות שלא אומצה במבצעים צבאיים קודמים ולכן מדובר במהלך חשוב לטובת הנישומים.

הוויכוח על מהו מועד המסירה: עם מי מיטיבות עסקאות "80%־20%"?
מה קרה למחירי הדירות בערים שלא היו בהן אזעקות? בדקנו  

חוק הארכת תקופות לדחיית מועדים קובע כי התקופה הקובעת של שלושה חודשים החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 7.1.2024, לא תימנה בחישוב התקופות הנזכרות בחוק, ובלבד שמועד תחילת התקופה חל לפני תום התקופה הקובעת, ומועד סיום התקופה חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה. למעשה, ניתנת דחייה של שלושה חודשים לתקופות הנזכרות בחוק.

הארכות בנוגע למס שבח ולמס רכישה

לעניין מס שבח ומס רכישה הוארכו במסגרת החוק התקופות המפורטות להלן: המועד הקובע להגשת בקשה להפחתת שיעורי מקדמה למס שבח, להגשת השגה על החלטת רשות המסים בבקשה זו והתקופה להחלטת הרשות בהשגה זו, המועדים הקובעים למתן הודעה על הענקת אופציה, למתן הודעה למנהל על הסכם למכירת זכויות במתחם פינוי בינוי ובתמ"א 38, למתן הודעה על הקצאה באיגוד, למתן הודעה למנהל על עסקה המותנית בתנאי עתידי, המועד שבו המנהל יכול לאשר את השומה העצמית שהוגשה או להוציא שומה לפי מיטב השפיטה, המועד שבו ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה ולתיקון שומה בשינויי מבנה, המועד שבו ניתן להגיש השגה על שומה וכן המועד שבו המנהל צריך לתת החלטה בהשגה וכן, יוארך המועד להגשת ערר לוועדת ערר על החלטת המנהל בהשגה.

הארכת תקופת המכירה של דירות מגורים

נקבעו הוראות נפרדות להארכת התקופה למכירת דירת מגורים במסלול של דירה חלופית. אם חלק מהתקופה המוגדרת בחוק או כולה חל בתוך התקופה הקובעת, החוק מאפשר הארכה של שלושה חודשים מתום התקופה הקובעת, כלומר המועד יידחה ליום 7.4.2024 או שלושה חודשים מהיום שבו היתה אמורה להסתיים התקופה למכירת הדירה לפי הוראות החוק, לפי המאוחר ביניהן.

הוראות אלו חלות ביחס לזכאות למדרגות מס רכישה של דירה יחידה במקרה של מכירת הדירה הוותיקה תוך 18 חודשים מרכישת הדירה החדשה, או תוך 12 חודשים ממסירת החזקה בדירה חדשה שנרכשה מקבלן. בנוסף, הוארכה בהתאמה התקופה למכירת הדירה הוותיקה בפטור ממס שבח לדירה יחידה בתוך שמונה עשר חודשים מרכישת הדירה החדשה וכן הוארכו התקופות הקובעות לפטור ממס שבח לפי סעיף 49ה לחוק במכירת שתי דירות כנגד רכישת דירה חדשה אחת.

לא נדחו: המועדים לדיווח על עסקאות

לצערנו במסגרת החוק לא ניתן מענה לשלוש סוגיות חשובות: הארכת המועדים לדיווח על העסקאות, הקפאת הליכי הגבייה בתקופת החירום, וביטול הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות בתקופת החירום.

יודגש כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב המצב הביטחוני המיוחד, ובלבד שמשך הארכה הכולל לא יעלה על תשעה חודשים. הכותב ממייסדי משרד מאיר מזרחי ושות'. תודה לעו"ד מרים שירה על עזרתה בכתיבת המאמר.

 תודה לעו"ד מרים שירה על עזרתה בכתיבת המאמר