מבקר המדינה: הבטחת האיכות למוצרים שרוכש צה"ל לוקה בחסר

לפי הביקורת, שבוצעה באוגוסט 2022-יולי 2023, יחידת הניסויים בצה"ל לא נדרשת לעדכן על כישלונות בבחינות ציוד, לא מחייבת את הספקים על בדיקות חוזרות ומפקד מרכז השיקום והאחזקה לא מעודכן לעומק בכישלונות בבחינות

ציוד צבאי שהגיע לצה''ל אחרי ה-7 באוקטובר / צילום: דוברות משרד הביטחון
ציוד צבאי שהגיע לצה''ל אחרי ה-7 באוקטובר / צילום: דוברות משרד הביטחון

יחידת הניסויים של צה"ל לא נדרשת לעדכן על כישלונות בבחינות ציוד, לא מחייבת את הספקים על בדיקות חוזרות ומפקד מרכז השיקום והאחזקה (מש"א) לא מעודכן לעומק בכישלונות בבחינות. כך קובע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן במסגרת דוח ביקורת שביצע בין החודשים אוגוסט 2022-יולי 2023 בנושא בחינות הבטחת איכות לפריטים עבור צה"ל ומערכת הערכת ספקים במנה"ר (מינהל הרכש של משרד הביטחון).

חברת דירוג האשראי S&P מזהירה: "ההתאוששות הכלכלית של ישראל תהיה איטית" 
דוח מבקר המדינה | אירועי מעילות והונאות בתע"א לא שינו את סדרי העדיפויות של החברה
דוח מבקר המדינה | הממשלה לא מצליחה לפקח על הרכש של מערכת הביטחון

במסגרת הביקורת שבחנה, בין השאר, את תהליכי העבודה בנוגע לבחינות הבטחת איכות שמבצעים יחידת נס"א (יחידת הניסויים) והמטה הטכנולוגי בזרוע האוויר, נעשתה ביקורת במשרד הביטחון, בצה"ל, בחיל האוויר, ביחידת האחזקה האווירית וביחידת קישור ולוגיסטיקה שבמטה הטכנולוגי, ובזרוע היבשה.

הגורמים לא מנתחים את תופעת הכישלונות

מן הדוח עולה כי בין השנים 2022-2020 ביצעה יחידת נס"א 2,490 בחינות ראש סדרה (מבוצעת לפריטים ראשונים אשר יוצרו בתהליך זהה לייצור הסדרתי), ומתוכן נכשלו הספקים ב־868 בחינות (35%), וכן ביצעה 20,740 בחינות קבלה סדרתיות (נעשית כדי לוודא כי לא חלו שינויים בתצורת המוצר, בצב"דים ובמסמכי היצרן המשמשים לייצור), כשמתוכן נכשלו הספקים ב־3,027 בחינות (15%). בביקורת עלה כי יחידת נס"א אינה נדרשת לעדכן את הגורמים ההנדסיים בזרוע היבשה (שקבעו את מאפייני הבדיקות שנדרשות), את הגופים הדורשים או את מנה"ר בנוגע לכישלונות בבחינות. בעקבות כך, כלל הגורמים האמורים אינם מנתחים את תופעת הכישלונות בבחינות ראש סדרה ובבחינות קבלה סדרתיות.

בד בבד, הדוח מצביע כי בתקופה זו ל־80.4% מהספקים שסיפקו באותה תקופה פריטים במשך שנתיים לפחות, היו כישלונות בבחינות ראש סדרה, ול־72.3% מהספקים היו כישלונות בבחינות קבלה סדרתיות. עם זאת, יחידת נס"א אינה מתעדת אם בחינת ראש סדרה או בחינת קבלה סדרתית היא בחינה חוזרת, אינה גובה מהספק תשלום עבור בחינה חוזרת, ואינה מגדירה פרק זמן מזערי בין בחינה לבחינה.

לגבי מרכז שיקום ואחזקה (מש"א), מציין המבקר כי זו נכשלה ב־60% מהבחינות (476 מ־788) שביצעה שלוחת נס"א במש"א. בביקורת עלה שיחידת נס"א אינה נדרשת לעדכן את מפקד מש"א, את הגורמים ההנדסיים בזרוע היבשה ואת הגופים הדורשים בנוגע להיבטים שונים של הכישלונות של מש"א בבחינות. עוד עלה כי אף שהמערכת הממוחשבת של שלוחת יחידת נס"א במש"א מתעדת את הבחינות החוזרות שנעשות לפריטים, והיחידה אינה מנתחת את נתוני הבחינות החוזרות.

בנוגע למטה הטכנולוגי בזרוע האוויר, מהדוח עולה כי לא נקבעו נורמות בכל הנוגע למשכי זמן לביצוע בחינה לספקים. כמו כן, יחק"ל אינה מבצעת רישום של מועדי קבלת הבקשות לבחינה מהספקים, ומשכך היא אינה מבצעת מדידה של משך הזמן העובר ממועד הבקשה לבחינה ועד ביצועה בפועל, דבר שעלול לפגוע באיכות השירות. כמו כן, בתוכנית העבודה של ענף הבטחת איכות לשנת 2023 לא תוכנן מבדק חידוש הסמכה עצמית ל־19 ספקים שלא בוצע להם מבדק בארבע השנים האחרונות, אלא רק לשמונה מהם. עקב כך ל-11 מ-19 הספקים (58%) לא יבוצעו בשנת 2023 מבדקי חידוש הסמכה.

על מנה"ר, אומר המבקר כי בניגוד להוראת משרד הביטחון מיוני 2019, אלו לא הקימו מערכת הערכת ספקים, לצורך תיעוד ביצועי הספקים ומעקב שוטף אחר הביצועים. בה בעת, לגבי גוף אחר במשרד הביטחון, אגף ההנדסה והבינוי (אהו"ב), בביקורת עלה כי מערכת הערכת הספקים של אהו"ב אינה כוללת אמת מידה לגבי משתמש הקצה (היוזם של פרויקט הבינוי, ומי שהפרויקט נעשה עבורו) שהתשתית אמורה לספק את צרכיו. עקב כך הערכת הספקים חסרה.

לבסוף, למרות בקשותיו של מנה"ר, צה"ל אינו מעביר לו נתונים בנוגע לתוצאות בחינות הקבלה שעורכות יחידות הבחינה של צה"ל או בנוגע להחלטות שלהן אם לאשר, לחדש או לפסול הסמכה של ספק לבחינה עצמית, לאור מבדקי האיכות שמבצעים גופי צה"ל לספקים.

יפותח מנגנון לגביית תשלום עבור בחינה חוזרת?

בסיכומו של דבר, המבקר ממליץ לחט"ל (חטיבה טכנולוגית ליבשה) שמפקדת על נס"א, בין היתר, לקבוע בנוהל כי יחידת נס"א תעדכן את הגורמים ההנדסיים בזרוע היבשה (שקבעו את מאפייני הבדיקות שנדרשות), את הגופים הדורשים ואת מנה"ר בנוגע לבחינות ולספקים שנכשלו. מעבר לכך, מומלץ שיחידת נס"א תתעד את הבדיקות החוזרות; תקיים בקרה על שיעורי הבדיקות החוזרות בקרב הספקים; ותבחן, בשיתוף מנה"ר ואגף הכספים במשרד הביטחון, את האפשרות לפתח מנגנון לגביית תשלום מספקים עבור בחינה חוזרת, כדי לתמרץ אותם לשפר את תהליכי בקרת האיכות שלהם.

לגבי ענף הבטחת איכות במטה הטכנולוגי בזרוע האוויר, אומר המבקר כי זו נדרשת לקבוע נורמות לגבי השירות לספקים, וכי יחק"ל תבצע רישום ומעקב לגבי מועדי הבקשות לבחינות האיכות ומועדי ביצוע הבחינות, כדי שהיא תוכל לבצע בקרה על זמני השירות שלה.

למנה"ר, הוא ממליץ להקים מערכת הערכת ספקים, תוך בחינה מחודשת של אמות המידה לביצוע הערכה ולחישוב הציון לספקים שנקבעו במסמך האפיון הטכני משנת 2015 בנושא מערכת הערכת ספקים במנה"ר, לרבות בחינת המשמעות של אי-הכללת תוצאות הבחינות של גופי הבחינה בצה"ל ופעילות צה"ל בנוגע להסמכת ספקים לבחינה עצמית כחלק ממרכיבי ההערכה. בד בבד, למנה"ר צריכים להיות הנתונים שברשות צה"ל במערכת הערכת ספקים, וכן המבקר ממליץ כי מנכ"ל משרד הביטחון וסגן הרמטכ"ל ינחו את מנה"ר וגופי צה"ל לסכם על מנגנון משותף להעברה שיטתית ושוטפת של נתונים מגופי הבחינה בצה"ל למנה"ר בנוגע לבחינות הקבלה ובנוגע לתהליכי ההסמכה לבחינה עצמית שהם מבצעים לספקים.