מבקר המדינה: אירועי מעילות והונאות בתע"א לא שינו את סדרי העדיפויות של החברה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדק בין החודשים ינואר-יולי 2023 את פעילות התעשייה האווירית, מערך ניהול הסיכונים בחברה, ובעיקר ניהול סיכוני מעילות והונאות, לקוי • מהדוח עולה כי מינואר 2019 ועד יוני 2023 אירעו בתע"א שלל אירועי מעילות והונאות, ובהם מקרים של דיווח שעות כוזב, גניבה וזיוף החזרי הוצאות

האנגר של התעשייה האווירית / צילום: התעשייה האווירית
האנגר של התעשייה האווירית / צילום: התעשייה האווירית

למרות מעילות והונאות בחברה, כולל גניבה או שימוש פרטי ברכוש החברה, הסיכונים הנוגעים לאירועים אלה לא דורגו בין 20 הסיכונים הגבוהים בסקר סיכוני מעילות והונאות בתעשייה האווירית. כמו כן, החברה לא מיפתה תפקידי מפתח רגישים בחברה, עבור ביצוע רוטציה, והמלצות פנימיות בנוגע לריגול עסקי מוטמעות באיחור - כך עולה מדוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שבדק בין החודשים ינואר-יולי 2023 את פעילות תע"א, רשות החברות הממשלתיות והממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב) בנוגע למעילות והונאות בתע"א בשנים 2022-2019.

צ'כיה תעמוד לצד ישראל, ומה תעשה גרמניה? בית הדין בהאג עשוי לפלג את אירופה 
דוח מבקר המדינה | הבטחת האיכות למוצרים שרוכש צה"ל לוקה בחסר
דוח מבקר המדינה | הממשלה לא מצליחה לפקח על הרכש של מערכת הביטחון

בביקורת שבה נבדקו מערך ניהול הסיכונים בחברה, ובעיקר ניהול סיכוני מעילות והונאות, הפיץ משרד מבקר המדינה באמצעות תע"א שאלון בקרב 14,126 מעובדי החברה, ובו הם התבקשו להתייחס לנושאים הנוגעים לסיכוני מעילות והונאות בחברה. על השאלון השיבו באופן מלא 2,411 (כ־17%) מהעובדים. ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולחן הכנסת ולא לפרסם נתונים אחדים מפרק זה לשם שמירה על ביטחון המדינה.

מדיווח שעות כוזב ועד גניבה

מבקר המדינה כותב בדוח כי מינואר 2019 ועד יוני 2023 אירעו בתע"א אירועי מעילות והונאות, ובהם מקרים של דיווח שעות כוזב, מקרים של ניצול הרשאות לביצוע שינויים במערכות מידע, גניבה או שימוש פרטי ברכוש החברה וזיוף החזרי הוצאות. עם זאת, הסיכונים הנוגעים לאירועים אלה לא דורגו בחברה בין 20 הסיכונים הגבוהים ביותר בסקר סיכוני מעילות והונאות משנת 2021, והדבר עלול להעיד על איכות הערכת הסבירות להתממשות הסיכונים.

אף שתע"א גיבשה מסמך "מדיניות מניעת סיכוני מעילות והונאות", הנושא אינו מעוגן בנוהל נפרד. הטיפול בנושאים הנוגעים לסיכונים אלה נחלק בין גורמים שונים בחברה ומוגדר בנהלים רבים. נמצא כי חלוקת תחומי הסמכות והאחריות המוגדרת בנוהלי התע"א לטיפול בסיכוני מעילות והונאות ובאירועים שאירעו אינה ברורה, ויש חפיפה בין גורמים שונים. מעבר לכך, לשום גורם בתע"א, לרבות מערך ניהול הסיכונים, לא היה בסיס נתונים מרכזי כולל של אירועי מעילות והונאות שהתגלו בחברה בשנים 2022-2019.

בלי בקרה או ניהול סיכונים

בחוזר ניהול סיכונים 2020 של רשות החברות הממשלתיות נקבע כי בחברה ממשלתית בסיווג 9 ומעלה (הסיווג של תע"א) מנהל הסיכונים הראשי לא יעסוק בתפקידים אחרים. שלא בהתאם לחוזר זה, ועל אף ריבוי משימותיו של מנהל הסיכונים הראשי כפי שהוגדרו בחוזר ניהול הסיכונים, אשר דורשות קשב ותשומות רבות, מינה דירקטוריון החברה ביולי 2021 את סמנכ"ל הכספים של החברה - למנהל הסיכונים הראשי בחברה.

יתרה מכך, בין השנים 2022-2018 (למעט שנת 2020) לא התכנסה ועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון אחת לרבעון, כפי שנקבע במסמך המדיניות של התע"א בנושא ניהול סיכונים תאגידי ובנוהל החברה בנושא ניהול סיכונים תאגידי.

מבקר המדינה מציין כי אחת הבקרות העיקריות שעשויה להביא לצמצום מעילות היא רוטציה של עובדים בתפקידי מפתח, שיש להם גישה לכספי החברה ולנכסיה, כגון קניינים ואנשי חשבות וכספים. עם זאת, התע"א לא מיפתה תפקידים רגישים לצורך ביצוע רוטציה בין העובדים הממלאים אותם. בפועל, בתחום הרכש לא מתקיים הליך רוטציה סדור ומנוהל, וכ־26% מהעובדים בתחום הרכש אינם עומדים בלוגיקת הרוטציה שנקבעה בהתאם להנחיית הנהלת החברה משנת 2011 ולעדכונה משנת 2017. כמו כן, בתחום הכספים לא מבוצעת רוטציה, ויש עובדים שמשמשים שנים ארוכות בתפקידם, בהם 45 עובדים (כ־8% מכלל העובדים בתחום הכספים) המשמשים בתפקידם יותר מ־15 שנים.

פגם בבקרה על התאגידים של התעשייה האווירית

לתעשייה האווירית היו בסוף 2022, 46 תאגידים מוחזקים, כשמהם 26 בחו"ל. 17 מהתאגידים (37%) הם בבעלות מלאה שלה, 19 תאגידים (41%) אינם בבעלותה המלאה אך מאוחדים בדוחות הכספיים של התע"א, ועשרה תאגידים (22%) מוחזקים על ידי התע"א בשיעור נמוך מ־50%. בהתאם לדוח הכספי של התע"א לשנת 2022, החברה המוחזקת המהותית של התע"א היא אלתא.

אולם, נמצא כי רק בשנת 2021 החלה החברה לפעול להגדרת מנגנוני הבקרה שלה על ניהול הסיכונים בתאגידים המוחזקים; ובשנת 2022 היא החלה לקדם תהליך לניהול הסיכונים בתאגידים המוחזקים על ידה, וכן תהליך SOX בארבעה מהם, מתוכם הסתיימו תיעוד התהליכים וכתיבת הבקרות בשני תאגידים מוחזקים. במועד סיום הביקורת (יולי 2023) נמצא כי קיימים פערים בבקרה של התע"א על חלק מהתאגידים המוחזקים על ידה, ובהם אי־אימוץ מנגנון ניהול סיכונים ודיווחים לא מספקים. כל זאת, אף שכבר בסקר סיכוני מעילות והונאות משנת 2015 זיהתה התע"א פערים בפיקוח ובבקרה על התאגידים המוחזקים על ידה, לרבות בהקשר של סיכוני מעילות והונאות; פערים שעלו גם בסקרי הסיכונים משנים 2017 ו־2021 ובדוחות הביקורת הפנימית בחברה; והומלץ על נקיטת פעולות לצמצום הפערים האמורים, לרבות הטמעת SOX בחברות הבנות.

בה בעת, דוח המבקר מצביע כי בסוף שנת 2022 היו 130 המלצות של הביקורת הפנימית בתע"א שהתקבלו על ידי הנהלת החברה ושיישומן היה בפיגור של יותר משנה, מהן 81 המלצות שיישומן היה בפיגור של יותר משנתיים. בין ההמלצות שהיה ביישומן פיגור של יותר משנה נכללות גם המלצות בנושאים הרלוונטיים לסיכונים תאגידיים של התע"א, בהם עמידה ברגולציה, מודיעין עסקי, ניהול הקניין הרוחני ויישום תוכנית הציות; וכן נושאים הנוגעים לבקרות למניעת מעילות והונאות דוגמת ניהול הרשאות וניהול מסדי נתונים.

מנגד, אנגלמן מציין לחיוב הקמת פורום רגולטורים בחברה על ידי היועצת המשפטית, בו משתתפים, נוסף עליה, המבקר הפנימי, מנהל הסיכונים הראשי, סמנכ"ל ההון האנושי וממונה הביטחון, שתכליתו לעסוק בנושאים של טוהר המידות ומטרתו לטייב זרימת מידע ולבצע עדכונים בקרב הגורמים השונים בחברה הרלוונטיים לנושאים אלו. בד בבד, הוא משבח אתאופן גיבוש תוכנית העבודה מבוססת הסיכונים של המבקר הפנימי.

המלצות המבקר

בסיכומו של דבר, מבקר המדינה ממליץ כי דירקטוריון התעשייה האווירית ימנה מנהל סיכונים ראשי שיעמוד בדרישות חוזר רשות החברות הממשלתיות. לצד זאת, הוא קורא לתע"א לבחון את נהליה השונים, ובהם - הנוהל בעניין הקוד האתי, הנוהל בעניין הטיפול בתלונות ופניות הציבור, נוהלי ארגון ההון האנושי ונוהל ניהול סיכונים - ותבצע בהם את ההתאמות הנדרשות, לרבות בתחומי הגדרת האחריות והסמכות של כל אחד מבעלי התפקידים בחברה בכל הנוגע לטיפול, לדיווח ולשיתוף מידע לגבי אירועי מעילה והונאה, לרבות למנהל הסיכונים הראשי.

המבקר גם ממליץ כי התע"א תגביר את האמצעים לצמצום סיכוני מעילות והונאות, כולל קריאה להנהלת החברה להציג לאישור הדירקטוריון מיפוי של תפקידים רגישים, לרבות תפקידים שבהם יש גישה לשימוש בכספי החברה ובנכסיה, לרבות בתפקידי רכש וכספים. מעבר לכך, החברה נדרשת לפעול להגברת הפיקוח והבקרה של החטיבות והדירקטורים מטעמה על התאגידים המוחזקים; ליישום מנגנון ניהול הסיכונים בתאגידים מוחזקים, כפי שקבעה, לרבות סיכוני מעילות והונאות; ולהרחבת היקף יישום ה-SOX בתאגידים מוחזקים נוספים.