יש לקבוע סנקציות על קבלן שיאחר ברישום הדירה בטאבו

תיקון חוק המכר וקביעת קנס ששיעורו ידוע יאיצו במוכרים להשלים את רישום הבניין כבית משותף • דעה

בניין חדש בגבעתיים / צילום: איל יצהר, גלובס
בניין חדש בגבעתיים / צילום: איל יצהר, גלובס

תיקון מספר 5 תשע"א-2011 לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 חולל שינוי חשוב וחיוני לטובת רוכשי הדירות בישראל, משום שבו קבע המחוקק סנקציות ברורות למקרי איחור במסירת החזקה בדירה, מה שהביא לחיובי הקבלנים בתשלומים ברורים במקרים של איחור.

בניגוד לכך, נמנע המחוקק מלקבוע סנקציות למקרים המנויים בסעיף 6 (ב) לחוק - איחור ברישום הדירה על שם הרוכשים. סעיף 6 (ב) לחוק קובע כי מוכר דירה חייב לבצע את כל הפעולות לצורך רישום הדירה בפנקס הבתים המשותפים, לא יאוחר מתום שנה ממועד הרישום של החלוקה והאיחוד של הקרקע, ולא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד מסירת הדירה לרשות הקונה.

הבעיה היא שמאחורי החיוב הברור אין כל סנקציה לאכיפת הקבלן ועורך דינו לבצע את האמור בחוק ובמועדים המנויים בחוק.

בשורה של פסקי דין ראינו כי קבלנים ועורכי דינם אינם ממלאים את הוראת החוק, כל עוד אין בעקבותיה סנקציה חריפה, ברורה וקבועה, ואין הם נוקטים את המאמץ אותו הורה להם המחוקק לנקוט על מנת להשלים את רישומי הבית המשותף.

לאור העובדה ששווי של דירה שאינה רשומה בפנקס רישום הבתים המשותפים הוא נמוך בעשרות אחוזים משוויה של דירה מקבילה הרשומה כתת חלקה בבית משותף, נגרם לרוכשי הדירות נזק כלכלי. לפיכך, מוצע המנגנון הבא:

בהגדרת מוכר דירה יוגדר: "מוכר דירה או עורך דינו שהתחייב לרשום את הדירה על שם הרוכשים וגבה לשם כך שכר טרחה".

"איחר מוכר דירה לרשום את הדירה על שם הרוכשים מעבר לתקופה המנויה בחוק, זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן: בעבור כל חודש או חלק ממנו למן המועד הנקוב בחוק ועד להשלמת הרישום בלשכת רישום המקרקעין בשיעור פרומיל (אחד חלקי אלף) ממחיר הדירה כולל מע"מ בגין חודש איחור, בתוספת 10% מתום שנה לכל שנה נוספת. כלומר, איחר המוכר לרשום בחודש אחד ישלם לרוכשים 1 פרומיל. איחר 12 חודשים ישלם פיצוי של 12 פרומיל ועוד 10% כלומר 13.2 פרומיל. איחר המוכר לרשום את הדירה 24 חודשים ישלם 24 פרומיל ועוד 20% כלומר 28.4 פרומיל".

קביעת סנקציה ברורה ששיעורה ידוע יאיץ את המוכרים להשלים את הרישומים, במיוחד לאור העובדה שלשכות רישום המקרקעין הן כיום הרבה יותר ידידותיות, יעילות, מהירות מבעבר, ועובדות במקוון.

הגיעה העת שהמחוקק לא רק יאמר מה על מוכר הדירה לעשות, אלא יואיל בטובו לקבוע מה ישלמו מוכר דירה ועורכי דינו כאשר לא ימלאו אחר הוראותיו הברורות של החוק.

הכותב הוא מומחה למשפט מסחרי