תוכן שיווקי

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

קרן פנסיה: 5 עובדות שכדאי לדעת

כמה נדרש להפריש, מה כולל הרכיב הביטוחי בקרן, מהו מקדם ההמרה ואילו מסלולים פתוחים בפניכם • גם הרבה לפני היציאה לגמלאות, חשוב שתכירו את הפנסיה שלכם

צילום: Getty image
צילום: Getty image

הכתבה מטעם מיטב

בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף משנת 2008, על המעסיק להפריש סכומים לקרן הפנסיה עבור עובדיו. כמו כן, החל משנת 2017 חלה החובה גם על עובד עצמאי להפקיד לקרן פנסיה לצורך חיסכון פנסיוני. ניתן לחסוך באמצעות שלושה מכשירי חיסכון פנסיוני: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. מבין כל המוצרים, קרן הפנסיה נחשבת כאפשרות הפופולרית בקרב ציבור החוסכים.

קרן הפנסיה מוגדרת כמכשיר חיסכון פנסיוני שמהווה ברירת המחדל של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ונכון לתום שנת 2022 קרנות הפנסיה ניהלו כשליש מסך הכספים המנוהלים בשוק החיסכון הפנסיוני. מה הופך את קרן הפנסיה למכשיר חיסכון כל כך משמעותי בתחום הביטוח הפנסיוני? הנה חמש עובדות שאולי לא הכרתם.

אחוז ההפרשות לקרן הפנסיה

החיסכון הפנסיוני עבור עובדים שכירים מעוגן, כאמור, בצו ביטוח פנסיוני מקיף במשק (2008), ומשנת 2017 הוא חל גם על ציבור העצמאיים. ההפרשות הפנסיונית מזכות את החוסכים בהטבת מס עד לתקרה המתעדכנת בכל שנה וגובהה מוגדר בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, ומשתנה בין עובדים שכירים לעובדים עצמאיים.

במקרה של עובד שכיר, החובה להפריש סכומים לקרן הפנסיה חלה על המעסיק. שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, הנחלקים בין העובד למעסיק, כאשר משכרו של העובד מופקד שיעור של 6%, והיתר מופקד על חשבון המעסיק (כולל רכיב הפיצויים). ההפקדות עבור עובדים שכירים מחויבות מחודש העבודה הראשון ומשולמות בחישוב לאחור בתום שלושת חודשי ההעסקה הראשונים. במידה וברשות העובד אין הסדר פנסיוני פעיל טרם תחילת העסקתו, אז חובת ההפקדות חלה החל מהחודש השביעי. במקרה ומדובר בעובד עצמאי הוא מחויב להפקיד בכל שנת מס סכום המורכב משני רבדים שונים כדלקמן: הרובד הראשון הנו הפקדה בשיעור של 4.45% מהכנסה בסך של 71,220 שקל בשנת המס. הרובד השני הנו בשיעור של 12.55% נוספים, מיתרת ההכנסה של החוסך, ועד להשלמה לתקרה של 142,440 שקל בשנת המס, הנמוך מביניהם.

הביטוח המובנה שבקרנות הפנסיה

להבדיל ממוצרי החיסכון הפנסיוני האחרים, קרן פנסיה כוללת רכיב ביטוח משמעותי ובעלות נמוכה הודות למנגנון המבוסס על עקרון הערבות ההדדית ונתמך בחישובים אקטואריים מורכבים המתעדכנים בכל שנה. לצד החיסכון, בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשארים וכיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה.

הכיסוי הביטוחי לשארים - מבטיח קצבה לאלמנ/ת החוסכ/ת עד לפטירת האלמנ/ה ולילדים עד להגיעם לגיל 21. גובה הקצבה החודשית לאלמנ/ה (כמו גם ליתומים), נקבע כאחוז מהשכר המבוטח - במסלול ברירת מחדל הוא עומד על 60%. עם זאת, חוסך המעוניין בכך, יכול לשנות את גובה הכיסוי על ידי בחירה באחד ממסלולי הביטוח שמציעה הקרן. הביטוח השני, אובדן כושר עבודה, מעניק קצבת נכות במקרה בו עמית מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה העולה על 90 ימים קלנדרים רצופים (בכפוף להחלטת רופא הקרן). גובה הביטוח, גם במקרה זה, ניתן לבחירה, וניתן לבחור בין מסלולי ביטוח המעניקים קצבה שבין 37.5% לבין 75% מהשכר המבוטח. מטבע הדברים, גובה הכיסוי הביטוחי משפיע על גובה עלות הביטוח שנגבית באופן שוטף מההפקדות.

קרנות פנסיה נבחרות

קרנות הפנסיה הנבחרות מכונות גם קרנות פנסיה ברירת מחדל. ככל שהעובד נקלט במקום עבודה ולא בחר מכשיר חיסכון פנסיוני, אזי המעסיק מחויב לפתוח לו חיסכון באחת מקרנות הפנסיה הנבחרות. מדובר בארבע קרנות שנבחרות אחת לשלוש שנים על ידי רשות שוק ההון והן מחויבות לאפשר לחוסך ליהנות מדמי ניהול נמוכים למשך עשר שנים לפחות. ההצטרפות לקרן פנסיה נבחרת נעשית ללא חיתום רפואי (כלומר ללא צורך במילוי הצהרת בריאות), ובעקבות כך גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה מסוימות יכולים להצטרף לקרן פנסיה נבחרת.

מסלולי השקעה

בדומה למוצרי חיסכון אחרים, קרנות הפנסיה מציעות לחוסך מגוון רחב מאוד של מסלולי השקעה. מסלול ברירת המחדל הוא מסלול "תלוי גיל". ככלל, ככל שאופק החיסכון ארוך יותר, מקובל שרמת הסיכון במסלול ההשקעה תהיה גבוהה יותר, על מנת למקסם את הקצבה בתום תקופת החיסכון. בהתאם לכך, קיימים מסלולי השקעה שונים המתאימים לחוסכים בגילאים שונים - והם נבדלים זה מזה בהרכב ההשקעות שלהם. חשוב לציין שלחוסך בחירה חופשית בין מסלולי השקעה, ולאחרונה הגופים המנהלים הרחיבו את מגוון המסלולים, וביניהם ניתן למצוא גם מסלולים פאסיביים העוקבים אחר מדדי מניות או מדדי אג"ח, או שילוב ביניהם.

קצבת הפנסיה

גיל הפרישה המוקדמת בישראל מוגדר כגיל 60, אך החוסכים יכולים להחליט לממש את החיסכון שבקרן הפנסיה כקצבת זקנה גם בגיל מאוחר יותר. קצבת הזקנה, המשולמת בכל חודש, מבוססת בין היתר על היתרה הצבורה בקרן הפנסיה במועד חישוב הקצבה ועל בסיס חישובים אקטואריים מורכבים, כמו מקדם ההמרה לקצבת זקנה - שמטרתו להעריך את תוחלת החיים הממוצעת ולהגדיר את מספר חודשי תשלום הקצבה עד לפטירת החוסך. יודגש, כי חישובים אלו נועדו להבטיח את היכולת של קרן הפנסיה לעמוד בתשלומי הקצבאות לכלל החוסכים בקרן הפנסיה בהגיעם לגיל הפרישה, ובכל מקרה כל חוסך זכאי לתשלום הקצבה מקרן הפנסיה שלו עד לפטירתו.

*הכתב הוא מנהל הידע המקצועי במיטב.

**האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח . הכל בכפוף להוראות תקנון הקרן הרלוונטי.

צרו איתנו קשר *5988